image banner
Diễn Châu triển khai các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2023

Việc ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND nhằm mục đích: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023; Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019; Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị 05-CT/HU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2023-2030; Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị và phòng, chống tra tấn.

Theo Kế hoạch, có 06 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện gồm:

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2023 trên địa bàn huyện Diễn Châu.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: : Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có liên quan, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.2. Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

2. Cấp phát tài liệu phát thanh tuyên truyền, phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được Sở Tư pháp cấp phát.

3. Tổ chức truyền thông phổ biến nội dung Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị

3.1. Lồng ghép phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị trong các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền PBGDPL năm 2023 theo Quyết định 992/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, UBND các xã, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023

3.2. Lồng ghép quán triệt, phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị trong sinh hoạt Chi bộ Đảng hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng; sinh hoạt các Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở, Câu lạc bộ pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: cả năm

3.3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: cả năm

3.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị: biên soạn bài viết, tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về phòng, chống tra tấn; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người; pháp luật về các quyền chính trị, dân sự… đăng tải trên mục Phổ biến giáo dục pháp luật Cổng thông tin điện tử huyện, đăng tải trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo) chính danh cho các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị lập, quản lý: Tư pháp Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu, Mặt trận Diễn Châu, Đài truyền hình Diễn Châu, Công đoàn Diễn Châu, Huyện đoàn Diễn Châu,....

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Công an huyện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

4. Tuyên truyền, phổ biến Công ước Chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình s, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Phòng Tư pháp và các phòng, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2023.

5. In ấn, lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023.

6. Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về các quyền dân sự, chính trị tại một số địa bàn cấp xã trọng điểm về vi phạm pháp luật theo chỉ đạo của Sở Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã được lựa chọn.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện được giao chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây:Tải về

 

Hoàng Xuyên

Phòng Tư pháp Diễn Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn